OwnDictionaryコンテスト 参加の皆様へ

コンテストを主催する動機は、以下となります。
အရည္အခ်င္းစစ္ၿပိဳင္ပြဲလုပ္ရၿခင္းရည္ရြယ္ခ်က္မွာေအာက္ပါအတိုင္းၿဖစ္ပါသည္။
技能実習生として3年間・5年間、あるいは特定技能として5年間。
နည္းပညာသင္တန္းသည္၃ႏွစ္ႏွင္.၅ႏွစ္အၿဖစ္သတ္မွတ္သည္.အၿပင္၅ႏွစ္သင္တန္းကိုက်ြမ္းက်င္သင္တန္းအၿဖစ္လဲသတ္မွတ္ပါသည္။
3年や5年という期間は、あっという間に過ぎていきます。
၃ႏွစ္ႏွင္.၅ႏွစ္ဆိုသည္.အခ်ိန္ကာလသည္မထင္မွတ္ပဲကုန္ဆုံးခ်ိန္အလြန္ၿမန္ပါသည္။
 
貴重な時間、日本に居る時に、日本語を習得して欲しいということで、企画しました。
အဖိုးတန္ေသာအခ်ိန္(ဂ်ပန္နိဳင္ငံတြင္)ေနထိုင္စဥ္ကာလအတြင္းဂ်ပန္ဘာသာစာစကားက္ု
က်ြမ္းက်င္ေစလိုေသာဆႏၵၿဖင္.စီစဥ္ထားၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။
 
他の国の言葉を覚えるのは、とても大変なことです。
မိမိဘာသာစကားမဟုတ္သည္.ဘာသာစကားကိုေလ.လာမွတ္သားရသည္မွာအလြန္ပင္
ခက္ခဲသည္.အရာၿဖစ္ပါသည္။
しかし、大変だからこそ、それを身に着けたときに、世界が変わります。
သို.ေသာ္လည္းအခက္အခဲၾကားကအရာရာကိုေက်ာ္ ၿဖတ္နိုင္ပါကမိမိတို.အတြက္ ကမၻာၾကီး
ပါေၿပာင္းလဲသြားပါမည္။
仕事がしやすくなる、日本人の友達や仲間も増える、
အလုပ္လုပ္ရတာလြယ္ကူးၿပီးဂ်ပန္မိတ္ေဆြမ်ားလည္းတိုးပြားလာပါမည္။
何よりも、キャリアアップにつながり、経済的にジャンプアップできるチャンスもつかめます。
ထို.ထက္အၿပင္သင္၏အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတိုးတက္ၿမင္.မားေစၿပီးစီးပြားေရးတိုးတက္မွဳအခြင္.အလမ္းမ်ားကိုဆုပ္ကိုင္ရရွိနိဳင္ပါမည္။
 
語学を習得するのに、最も重要なのことは、続けることです。
ဘာသာစကားတခုကိုတစိုက္မတ္မတ္ေလ.လာရန္အတြက္အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္ကအဆက္မ
ၿပတ္ေလ.လာဖို.အထူးလိုအပ္ပါသည္။
1日1日の努力を続けていたら、ある瞬間に、急成長が訪れるといった感じでしょう。
ေန.စဥ္ေန.တိုင္းအဆက္မၿပတ္ၾကိဳးစားပါကတခဏအတြင္းမွာေအာင္ၿမင္မွဳေတြရလာနိဳင္ပါလိမ္.မည္။
一人で続けることは、なかなか難しいので、コンテスト形式で 仲間とともに、
語学習得をしていこうという趣旨です。
တစ္ေယာက္ထဲအဆက္မၿပတ္ၾကိဳးစားဖို.ကေတာ္ေတာ္ခက္ခဲမည္ၿဖစ္ပါသၿဖင္.မိတ္ေဆြ၊အဖြဲ.
ဝင္မ်ားႏွင္.အတူၿပိဳင္ပြဲသေဘာအေနၿဖင္.ဘာသာစာစကားမ်ားကိုေလ.လာသင္ယူၿခင္း
ၿဖစ္ပါသည္။
 
コンテストの目的は、優勝者を選ぶことだけではありません。
ၿပိဳင္ပြဲ၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္အနိုင္ရသူကိုသာလွ်င္ေရြးခ်ယ္ဖို.အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။
むしろ、参加された、みなさまが、日本で、語学が飛躍的に伸びたという実感をしていただくことです。
ပိုမိုေၿပာရရင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူအားလုံးကဂ်ပန္နိုင္ငံတြင္ဂ်ပန္စကားသိသိသာသာတိုးတက္လာသည္ကိုခံစားေစခ်င္ပါသည္။
一緒に、コンテストを盛り上げて、ぜひ、日本語を習得しましょう。
အတူတကြၿပိဳင္ပြဲကိုတက္ၾကြစြာပါဝင္ဆင္နႊဲရင္းစိတ္အားထက္သန္စြာဂ်ပန္စာစကားကိုက်ြမ္းက်င္စြာ
ေလ.လာၾကပါစို.။
 

own dictionaryコンテスト
 

OwnDictionaryコンテスト “Step by step one goes far”

Application Guidelines

募集要項

応募資格

学文協同組合が管理する技能実習生及び特定技能の外国人

応募期間

202281日〜2023731

コンテスト名

OwnDictionaryコンテスト “Step by step one goes far”

応募テーマ

1日を過ごして、印象に残った日本語

応募内容

日本語の習得の意識を常に持ち続けることで、日本語に対するセンサーが研ぎすまされていく。

1日を振り返った時の、思い出深い、日本語(単語でも文章でもOK)を、

翌日に、1番多く、エントリーしてくれた人が優勝

*エントリー数が同じ場合は日本語力を考慮する

応募方法

応募フォームよりメールする

最優秀賞(1名)賞金10万円 優秀賞(数名)副賞 杦山賞 

主催

学文協同組合  

 

協賛

杦山信二氏
  

杦山信二氏

 

協賛

藤井撚糸株式会社
  

藤井撚糸株式会社